De ingangsdatum voor de geldigheid van dit privacybeleid gaat in per 02/02/2020. Na het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Contactgegevens.

Cenfil B.V.
Ellen Pankhurststraat 1
5032 MD Tilburg Nederland

KvK: 71448497
Telefoon: 085 500 0039
E-mail: info@cenfil.nl

Contactpersoon voor privacy gerelateerde vragen: Dhr. Hut

Cenfil B.V. vindt jouw privacy enorm belangrijk. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website cenfil.nl en de daarop aansluitende communicatie tussen Cenfil B.V. en jou als gebruiker/klant. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit, op welke wijze wij jouw gegevens opslaan, hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy gerelateerde vragen. Deze kun je bovenaan op deze pagina vinden.

Gegevensverwerking.

Hieronder kun je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Website.

WordPress CMS

Onze website is ontwikkeld door Reclame Valley en wij maken gebruik van het WordPress CMS. Persoonsgegevens die je via onze website ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze software verwerkt. Wij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel en hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoord beleid en een firewall.

E-mail en nieuwsbrieven.

Office365

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

MailChimp

Om nieuwsbrieven te verzenden, maken we gebruik van Mailchimp. MailChimp zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan iedere nieuwsbrief die je van ons ontvangt, ziet je een ‘uitschrijven’ link. Als je hier op klikt, wordt je per direct uitgeschreven uit onze maillijst. Jouw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van hun dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Doel van gegevensverwerking.

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om, anders dan op jouw verzoek, op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde verzameling gegevens.

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Fiscaal of strafrechtelijk onderzoek.

In uitzonderlijke gevallen kan Cenfil B.V. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet toelaat, ons daartegen verzetten.

Bewaartermijn.

Wij bewaren jouw gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Wanneer je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een verzoek tot vergetelheid. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw klantgegevens en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

Jouw rechten.

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je jezelf op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar het bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen om jezelf te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken. In het geval van een verzoek tot vergetelheid, administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in een machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken of misbruiken.

Recht op inzage.

Je hebt te allen tijden het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt hiervoor een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy gerelateerde vragen. Je ontvangt dan uiterlijk binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Recht op rectificatie.

Je heeft te allen tijden het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt hiervoor een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy gerelateerde vragen. Je ontvangt dan uiterlijk binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking verwerken persoonsgegevens.

Je hebt te allen tijden het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt hiervoor een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy gerelateerde vragen. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens totdat jij de beperking opheft niet langer zullen worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid.

Je hebt te allen tijden het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt hiervoor een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy gerelateerde vragen. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar.

Je hebt in voorkomende gevallen het recht, bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Cenfil B.V. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy gerelateerde vragen.

Cookies.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, om statistieken bij te houden. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Leadinfo

We maken gebruik van de lead generatieservice van Leadinfo B.V. te Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. “Leadinfo.com”) om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden jouw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

Hotjar

We maken gebruik van de bezoekersanalyse tool van Hotjar Ltd te San Ġiljan, Malta. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersgedrag op onze website te analyseren ten behoeve van het verbeteren van onze dienstverlening. Meer informatie is beschikbaar op www.hotjar.com. Op deze pagina: https://www.hotjar.com/legal/policies/do-not-track/ heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden jouw gegevens niet langer door Hotjar geregistreerd.

Re-targeting

Wij maken gebruik van retargeting. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van een statische en dynamische remarketing campagne die je te zien kan krijgen na een bezoek aan onze website. Bij dynamische remarketing krijg je een advertentie te zien van het artikel dat je onlangs hebt bekeken op de website. Bij statische remarketing campagnes krijgen zowel jij als andere bezoekers dezelfde advertentie te zien. Dit gaat door middel van campagnes via Google Ads en social media kanalen zoals Facebook & LinkedIn.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in ons privacybeleid.

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij jou daarvan per e-mail op de hoogte.

Cenfil Fulfilment.

Jouw webshop, onze zorg.
Gewoon tot in de puntjes geregeld.